czwartek, 12 listopada 2009

Dyscyplina i dywersyfikacja – ograniczanie wahań wartości portfela

W okresach większych zmian kursów rynkowych istotną sprawą dla inwestorów staje się ochrona kapitału. Gdy nadchodzi fala zmian cen rynkowych dążenie do ochrony inwestycji przed ryzykiem spadku wartości staje się dla inwestorów ważniejsze niż osiągnięcie dodatkowych zysków. Dobrze zaplanowana strategia inwestycyjna powinna uwzględniać zabezpieczenia ograniczające do minimum straty portfela w razie nieprzewidzianego spadku kursów. Minimalizacja ryzyka portfela jest możliwa dzięki dyscyplinie i dywersyfikacji.
Nawet doświadczeni inwestorzy mają trudności z przewidywaniem wzlotów i upadków rynku.
Zdyscyplinowana strategia inwestycyjna, która nie ulega przejściowym zmianom nastrojów inwestorów i bazuje na precyzyjnie określonych celach kupna i sprzedaży, jest zwykle skuteczniejszym sposobem ochrony wartości portfela w perspektywie długo- i średnioterminowej.
Różne klasy aktywów zwykle zachowują się inaczej w tych samych warunkach rynkowych, dlatego dywersyfikacja obejmująca różne rodzaje aktywów i regiony umożliwia ograniczenie wahań wartości portfela, co z kolei wyrównuje zyski i ogranicza potencjalne straty.
Precyzyjne wskazanie, kiedy dana grupa aktywów będzie rosła, a kiedy będzie spadać, jest praktycznie niemożliwe, nawet dla doświadczonych menedżerów funduszy, i zwykle wiąże się ze znacznie wyższym ryzykiem niż zdyscyplinowany proces inwestycyjny zgodny z zasadami dywersyfikacji.
Mniej ryzykowna i prawdopodobnie bardziej opłacalna strategia zakłada dywersyfikację portfela w przekroju klas aktywów i okresowe zmiany struktury portfela w celu uzyskania zgodnego ze strategią i równomiernego rozkładu aktywów.
Dywersyfikacja obejmująca różne sektory gwarantuje, że portfel zyskuje dzięki inwestycjom w sektory, które dziś uzyskują najlepsze wyniki, a jednocześnie osłabia niekorzystny wpływ na całkowity zwrot ze strony sektorów, które dziś mogą radzić sobie słabo, lecz już w nieodległej przyszłości staną się liderami.
Zasadniczo optymalny portfel równoważący potencjalne ryzyko i zwrot może zawierać aktywa z rynków wschodzących i rozwiniętych. Portfel zróżnicowany geograficznie może wypracować wyższy zwrot w porównaniu z portfelem, którego wszystkie aktywa ulokowane są na rynkach rozwiniętych, a przy tym jest znacznie mniej ryzykowny niż portfel ulokowany w całości na rynkach wschodzących.
Dobra strategia, by uchronić inwestycję przed ryzykiem spadku wartości, polega na inwestowaniu w sposób zdyscyplinowany przy maksymalnej dywersyfikacji portfela na poziomie klas aktywów, sektorów gospodarki i regionów geograficznych. Dzięki takiemu podejściu można uniknąć ryzyk związanymi z wahaniami kursów rynkowych, a przy tym zwykle zarobić więcej przy niższym ryzyku w porównaniu z portfelami, które nie są tak dobrze zaplanowane lub koncentrują się tylko na jednym lub kilku z tych obszarów.

_____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz