środa, 9 czerwca 2010

Codzienne decyzje wspierają lub niszczą firmę

Każda decyzja, która jest podejmowana w firmie przyczynia się do jej rozwoju lub upadku. Kwestia podjęcia takiej decyzji jest bardziej skomplikowana niż nam się na początku wydaje. W rzeczywistości bowiem o tym, jakie szanse firma wykorzysta, a jakie pominie, decydują wszyscy pracownicy kadry zarządzającej bez wyjątku. Decyzje w tym obszarze podejmują również klienci i rynki kapitałowe, a prowadzona działalność biznesowa ma w rzeczywistości niewiele wspólnego z opracowaną centralnie strategią. Strategia powstaje bowiem krok po kroku, na wszystkich szczeblach organizacji – niezależnie od tego, czy jest to mała firma czy duża międzynarodowa korporacja – wtedy, gdy przydzielane są zasoby i środki na realizację projektów, przedsięwzięć i inicjatyw związanych z rozwojem pracowników. Dla procesu tworzenia strategii istotne znaczenie ma fakt, że w każdej organizacji odpowiedzialność rozkłada się na różne osoby i jednostki. Wiedza niezbędna do udzielenia odpowiedzi na każde pytanie strategiczne jest rozproszona w różnych, często zaskakujących, miejscach firmy. Prawo Milesa, czyli przekonanie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ma ogromne znaczenie dla praktycznej strony tworzenia strategii i sposób podejmowania kluczowych decyzji (procesy obejmujące wiele poziomów, działania realizowane równolegle, lecz niezależnie). Idea odgórnego wytyczania strategii wymaga centralnej kontroli wszystkich elementów w tym procesie – w dużym przedsiębiorstwie taki nadzór prawie nigdy nie istnieje. Tworzenie strategii to wieloetapowy proces trwający nieprzerwanie. Trzeba podjąć zobowiązania, które ulegną modyfikacji lub intensyfikacji w miarę pojawienia się nowych okoliczności. Ponieważ wiedza i władza znajdują się na różnych szczeblach organizacji, teoretycznie wszyscy mają potencjalny wpływ na strategię. Nawet czynniki zewnętrzne mogą silnie wpływać na przydział zasobów, a przez to również decydować o kierunku rozwoju strategii (do najpotężniejszych z nich należą najlepsi klienci firmy i rynki kapitałowe). Asymetria informacyjna lub dominacja krótkookresowych celów budżetowych niejednokrotnie utrudniają efektywną realizację strategii w firmach. W obu tych przypadkach rozwiązaniem może być konsekwentne wdrożenie procesu planowania strategicznego, powiązanie go z budżetowaniem i kultura organizacyjna promująca konsekwentne podejmowanie decyzji strategicznych po rzetelnym zrozumieniu ich wpływu na długo- i krótkoterminowy rozwój firmy. Ale kiedy uświadomimy sobie, że to decyzje dotyczące alokacji zasobów tak naprawdę kształtują strategię firmy, zrozumiemy, że nie można polegać na żadnym systemie, który kieruje procesem przydziału zasobów. Nie istnieje żaden system motywacyjny zdolny tak dostroić cele jednostek biznesowych, aby nowe szanse były oceniane z myślą o interesie całego przedsiębiorstwa. _____

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz